آئین نامه ها و فرم ها

پژوهشگران گرامی جهت مطالعه آئین نامه ها می توانند بر روی عنوان مورد نظر کلیک نمائید و همچنین فرم های مورد نیاز خود را از جدول زیر دانلود نمایند.

برای مشاهده فایل های PDF بایستی برنامه Adobe Acrobat Reader روی سیستم شما نصب باشد

 

   

فایل

عنـوان

آئین نامه عضویت

آئین نامه عضویت عادی

آئین نامه عضویت

  مزایای عضویت در باشگاه

مزاياي عضويت

  آئین نامه عضویت استعداد درخشان در باشگاه

  فرم درخواست عضویت استعداد درخشان در باشگاه 1

  فرم درخواست عضویت استعداد درخشان در باشگاه 2

تخفیف شهریه

نحوه صحیح معرفی باشگاه در مقالات اعضا

اساسنامه باشگاه

  فرم پیشنهاد طرح های پژوهشی اعضاء

  تعهدنامه اجرای طرح های پژوهشی

  دستورالعمل اجرائی تهیه گزارش طرح های پژوهشی

ارائه مقالات و حضور در همایش

  آرایش فونت گزارش طرح های پژوهشی - پیوست1-

چاپ مقالات

 شناسنامه طرح های پژوهشی - پیوست2-

چاپ مقالات

 خلاصه طرح های پژوهشی خاتمه یافته - پیوست3-

چاپ مقالات

فرم شناسنامه طرح

چاپ مقالات

فرم درخواست تشویقی مقالات چاپ شده در مجلات

آئین نامه حمایت از اختراعات

چاپ مقالات

فرم درخواست ایمیل آکادمیک دانشگاه