متن خبر

 
چاپ مقاله آقای امین صفری

مقاله آقای دكتر امین صفری ، از اعضاي فعال باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر تحت عنوان Robust State Feedback Controller Design of STATCOM Using Chaotic Optimization Algorithm در مجله خارجي SERBIAN JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING به چاپ رسيد.

     

خروج