متن خبر

 
معرفي اعضاي برتر باشگاه واحد اهر در سال 1389

اعضاي برتر باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر در سال 1389 انتخاب و معرفي شدند. طبق ارزيابي هاي به عمل آمده توسط ستاد مركزي باشگاه پژوهشگران جوان و بر اساس عملكردهاي علمي و پژوهشي، آقايان ستار خليلي، فرخ عبداله زاده بينا و امين صفري به ترتيب به عنوان اعضاي برتر باشگاه واحد اهر در سال 89 انتخاب گرديدند.

     

خروج