متن خبر

 
تقدير از اعضاي برتر باشگاه پژوهشگران جوان واحد اهر در سال 89

در حاشيه همايش نماز كه روز پنجشنبه 16/10/89 با حضور مسئولين محترم شهر، رياست محترم دانشگاه، معاونين، جمعي از اساتيد و دانشجويان در سالن كنفرانس دانشكده فني و مهندسي دانشگاه برگزار گرديد، از اعضاي برتر باشگاه واحد اهر در سال 89 (آقايان ستار خليلي، فرخ عبدالله زاده بينا و امين صفري) با اهداي جوايز و لوح سپاس، تقدير به عمل آمد.

     

خروج