متن خبر

 
چاپ مقاله توسط آقاي امين صفري در مجله ISI

مقاله آقاي امين صفري از اعضاي فعال باشگاه پژوهشگران جوان واحد اهر در مجله (نمايه شده در آي اس آي ) Expert Systems with Applications به چاپ رسيد. عنوان مقاله ايشان كه بهمن ماه امسال به چاپ رسيده است :Iteration particle swarm optimization procedure for economic load dispatch with generator constraints

     

خروج