متن خبر

 
چاپ مقاله آقاي حسين اسكندري از اعضاي باشگاه واحد اهر در مجله ISI

مقاله آقای حسين اسكندري از اعضاي باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر تحت عنوان Investigations on a Class of Wideband Printed Slot Antenna در مجله ISI ي IEEE ANTENNAS AND WIRELESS PROPAGATION LETTERS به چاپ رسيد.

     

خروج