متن خبر

 
عضو باشگاه پژوهشگران جوان واحد اهر، مدير پژوهشي واحد شد.

طي حكمي از سوي رياست دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر، آقاي دكتر بهبود جعفري، عضو باشگاه پژوهشگران جوان واحد اهر، به سمت مدير پژوهشي واحد منصوب شد.

     

خروج