متن خبر

 
كسب مدال طلاي مسابقات اختراعات 2011 ژنو سوئيس توسط اعضاي باشگاه واحد اهر

در مسابقات اختراعات و تكنولوژي هاي جديد 2011 ژنو سوئيس كه فروردين 1390 با شركت بيش از 1000 مخترع از 48 كشور جهان برگزار گرديد، آقايان فرخ عبداله زاده بينا و هادي جديري عباسي از اعضاي باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر به همراه آقاي مهندس هامون تاري ورديان از اساتيد گروه عمران اين واحد با اختراع خود با عنوان"آجر عايق فوق سبك فشاري" موفق به كسب مدال طلاي اين مسابقات در رشته عمران گرديدند.

     

خروج