متن خبر

 
انتخاب آقاي حسين اسكندري به عنوان عضو استعداد درخشان

براساس بررسي هاي بعمل آمده توسط ستاد مركزي باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي از فعاليت هاي علمي و پژوهشي آقاي حسين اسكندري از اعضاي باشگاه پژوهشگران جوان واحد اهر، ايشان به عنوان اولين عضو استعداد هاي درخشان باشگاه پژوهشگران جوان واحد اهر انتخاب گرديدند. نامبرده داراي مدرك كارشناسي ارشد مهندسي برق الكترونيك مي باشند كه از فعاليتهاي علمي و پژوهشي ايشان مي توان به چاپ 3 مقاله ISI و 1 ثبت اختراع اشاره كرد.

     

خروج