متن خبر

 
ارائه مقالات اعضاي باشگاه پژوهشگران جوان واحد اهر در همايش هاي داخلي و خارجي

اعضاي باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر مقالات خود را در همايش هاي مختلف داخلي و خارجي ارائه كردند. مقالات آقاي مصطفي قربان موحد تحت عناوين: "دفن و كنترل اصولي پسماندهاي محيط شهري" در نخستين همايش ملي توسعه پايدار شهري و "اهميت و شناخت گونه هاي گياهان دارويي در توسعه مناطق (مطالعه موردي ارسباران)" در همايش ملي گياهان دارويي، مقاله آقاي حسام مسئله دان تحت عنوان "بازیابی و بازآفرینی سوخت به وسیله تکنیک فاز آبدار از منابع هیدروکربنی" در همایش ملی شیمی و مهندسی شیمی، مقالات سركارخانم پريسا فلاح در دومين همايش علوم زمين تحت عناوين: "ارزيابي تورم پذیری خاكهاي ريزدانه تبريز به روشهای غیرمستقیم" و "بررسی روش بهبود خاکهای رسی متورم شونده شرق تبریز"، مقالات آقاي سيد مهدي مهايي تحت عناوين " Optimal Placement of DGs for Reliability and Loss Evaluation Using DIgSILENT Software " در كنفرانس بين المللي International Conference on Environment and Electrical Engineering 2011 در شهر رم ايتاليا و "مدل سازی تابع هدف مناسب جهت کاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ با جایابی بهینه منابع تولید پراکنده" در دومين كنفرانس سراسري اصلاح الگوي مصرف انرژي الكتريكي در دانشگاه شهيد چمران اهواز و مقاله ارائه شده توسط آقاي سجاد قطعي با عنوان " A New Particle Swarm Optimization for Dynamic Environments " در كنفرانس بين المللي " 4th International Conference on Computational Intelligence in Security for Information Systems, 2011 " در كشور اسپانيا از جمله اين مقالات مي باشند.

     

خروج