متن خبر

 
انتخاب دو عضو باشگاه پژوهشگران جوان واحد اهر به عنوان اعضاي استعدادهاي درخشان باشگاه

خانم پريسا لطفي و آقاي صابر سلطاني، دو عضو باشگاه پژوهشگران جوان واحد اهر به عضويت استعدادهاي درخشان باشگاه پژوهشگران جوان درآمدند.

     

خروج