متن خبر

 
چاپ مقاله آقاي محمد پورمحمود آقابابا از اعضاي باشگاه پژوهشگران جوان واحد اهر در مجله ISI

مقاله ISIي آقاي محمد پورمحمود آقابابا از اعضاي فعال باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر با عنوان A novel adaptive finite-time controller for synchronizing chaotic gyros with nonlinear inputs در مجله خارجي Chin. Phys. B Vol. 20, No. 9 به چاپ رسيد.

     

خروج