متن خبر

 
فراخوان انتخاب اعضاي برتر باشگاه پژوهشگران جوان واحد اهر

به اطلاع آن دسته از اعضاي فعال باشگاه پژوهشگران جوان واحد اهر كه در بازه زماني اول مهرماه 1389 الي پايان شهريور ماه 1390 فعاليت‌هاي پژوهشي قابل توجهي داشته‌اند مي رساند كه براي شركت در فرايند انتخاب اعضاي برتر، مي‌توانند حداكثر تا تاريخ 7/7/1390 كليه مدارك مربوط به آثار علمي و پژوهشي خود را كه به نام باشگاه پژوهشگران جوان واحد اهر و در بازه زماني مذكور ارائه نموده اند به دفتر باشگاه ارائه نمايند.

     

خروج