متن خبر

 
ترجمه كتاب توسط اعضاي باشگاه پژوهشگران جوان واحد اهر

كتاب "رسيدن ميوه و مديريت اتيلن" توسط آقايان مرتضي سليماني اقدم و نورعلي قياسي، دو تن از اعضاي باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر ترجمه و به چاپ رسيد. اين كتاب شامل مباحثي در مورد بلوغ و رسيدن ميوه و روابط كيفيت، بيولوژي توليد و عمل اتيلن، تاثير مديريت دما بر روي رسيدن محصولات فسادپذبر، تجهيزات و امكانات رساندن ميوه و روش هاي بهينه براي رسيدن ميوه ها مي باشد.

     

خروج