متن خبر

 
عضويت آقايان عباس محمودي و محمدرضا زمانزاد قويدل در استعدادهاي درخشان باشگاه

آقايان عباس محمودي و محمدرضا زمانزاد قويدل از اعضاي باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر به عضويت استعدادهاي درخشان باشگاه پژوهشگران جوان درآمدند.

     

خروج