متن خبر

 
انتخاب اعضاي برتر باشگاه واحد اهر در سال 1390

اعضاي برتر باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر در سال 1390 انتخاب و معرفي شدند. براساس ارزيابي هاي به عمل آمده توسط ستاد مركزي باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي و با توجه به عملكردهاي علمي و پژوهشي يكساله اعضاي باشگاه از ابتداي مهرماه 1389 تا پايان شهريورماه 1390، آقاي امين صفري، خانم پريسا لطفي و آقاي عباس محمودي به عنوان نفرات برتر باشگاه واحد اهر در سال 1390 معرفي گرديدند.

     

خروج