متن خبر

 
انتخاب سه عضو باشگاه پژ‍وهشگران جوان واحد اهر به عنوان اعضاي استعدادهاي درخشان باشگاه

آقايان بهبود جعفري، ستار خليلي، اكبر حيدرزاده سه عضو باشگاه پژ‍وهشگران جوان واحد اهر به عضويت استعدادهاي درخشان باشگاه پژ‍وهشگران جوان درآمدند.

     

خروج