متن خبر

 
عضو باشگاه پژوهشگران جوان واحد اهر، مدير امور اداري واحد شد.

طي حكمي از سوي رياست محترم دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر، آقاي مهندس حسن آبسالان، عضو باشگاه پژوهشگران جوان واحد اهر به سمت مدير امور اداري واحد منصوب شد.

     

خروج