متن خبر

 
برگزاري كارگاه هاي آموزشي باشگاه

باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهــر در نظر دارد كارگاه هاي آموزشي خود را در نيمسال اول سال تحصيلي 89-88 برگزار نمايد. لذا از کليه اعضای فعال و عادی باشگاه جهت ثبت نام در كارگاه هاي آموزشي زير دعوت بعمل می آيد. 1- کارگاه روش جستجو در اينترنت 2- کارگاه روش تحقيق 3- کارگاه روش مقاله نويسی

     

خروج