متن خبر

 
پرداخت 70% بودجه طرح پژوهشي آقاي جواد رضاپور فرد

آقاي جواد رضاپور فرد از اعضاي باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر، مجری طرح پژوهشي با عنوان "تاثير اسيد ساليسيليك بر روي فعاليت آنزيم فنيل آلانين آمونيالياز (PAL) در ميوه گوجه فرنگي تحت دماي سرمازدگي"، با ارائه گزارش نهایی طرح و تائید ستاد مرکزی باشگاه، 70% از بودجه آن را دريافت نمودند.

     

خروج