متن خبر

 
ترتيب معرفی نام مجری در مقالات مستخرج از طرح هاي پژوهشي اعضاي باشگاه

به اطلاع اعضاي محترم باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر مي رساند طبق بخشنامه جديد باشگاه، مجري طرح هاي پژوهشي بايستي در مقالات مستخرج از طرح هاي پژوهشي، به عنوان "نويسنده مسئول و نفر اول" يا "نويسنده مسئول و نفر دوم" معرفي شود.

     

خروج