متن خبر

 
تغيير نام باشگاه پژوهشگران جوان

به اطلاع اعضاي محترم باشگاه مي رساند نام باشگاه پژوهشگران جوان به "باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان" تغيير يافت.

     

خروج