متن خبر

 
چاپ مقاله ISI توسط خانم سويل حريري اهری

مقاله ISI توسط خانم سويل حريري اهري از اعضاي باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر تحت عنوان Isolation and Molecular study of indigenous Bacillus strains from oil storage facilities in Ahar در مجله Annals of Biological Research به چاپ رسید.

     

خروج