متن خبر

 
اعطاي تخفيف شهريه به اعضاي فعال باشگاه

براساس آئین نامه باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامي، سه نفر از اعضاي باشگاه واحد اهر به اسامی آقاي بهزاد اردوبادي، خانم نگين پويان فر و خانم سويل حريري اهري بدلیل انجام فعالیت های پژوهشی مشمول دریافت تخفیف شهریه گردیدند.

     

خروج