متن خبر

 
پرداخت 70% بودجه طرح پژوهشي خانم رباب رزمي

خانم رباب رزمي از اعضاي باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر و مجري طرح پژوهشي با عنوان "مطالعه پایش و پهنه بندی خشکسالی منطقه شمال غرب ایران با استفاده ازتکنیک های آماری،احتمالی و GIS"، با ارائه گزارش نهایی طرح و تائید ستاد مرکزی باشگاه، 70% از بودجه طرح را دريافت کردند.

     

خروج