متن خبر

 
پرداخت 50% بودجه طرح پژوهشي آقاي نورعلي قياسي

آقاي نورعلي قياسي از اعضاي باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر و مجری طرح پژوهشي با عنوان "تاثير تيمار پس ازبرداشت پروهگزاديون كلسيم بر روي انسجام غشاي سلولي و فعاليت آنزيم فنيل آلانين آمونيالياز (PAL) درميوه گوجه فرنگي در پاسخ به تنش سرمازدگي"، با ارائه گزارش نهایی طرح و تائید ستاد مرکزی باشگاه، 50% از بودجه طرح را دريافت کردند.

     

خروج