متن خبر

 
چاپ دو مقاله ISI و يك مقاله علمي پژوهشي ISC توسط آقايان حامد و حميد پورآسيابي

دو مقاله ISI و يك مقاله علمي پژوهشي توسط آقايان حامد و حميد پورآسيابي از اعضاي باشگاه واحد اهر به چاپ رسيد. اين مقالات با عناوين "کاربرد شبکه های عصبي مصنوعي پرسپترون چند لايه در برآورد مقدار فاز آستنيت باقيمانده پر کربن در چدن هاي نشکن آستمپر شده" در فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی مواد مجلسی، The Effect of Austempering Process on Microstructure and Wear Behavior of Ductile Iron Containing Mn-Ni-Cu-Mo در مجله METALS AND MATERIALS INTERNATIONAL و Wear Characteristics of ADIs; A Comprehensive Review on Mechanisms and Effective Parameters در مجله Journal of Basic and Applied Scientific Research به چاپ رسيده اند.

     

خروج