متن خبر

 
اتمام طرح پژوهشی آقای بهزاد اردوبادی

طرح پژوهشی آقای بهزاد اردوبادی از اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد اهر با عنوان "تاثير قندهاي گلوكز، گالاكتوز و لاكتوز بر منحني رشد باكتري كلستريديوم پرفرنژنس تيپ" با اعتبار 21000000 ریال به اتمام رسید.

     

خروج