متن خبر

 
اتمام 2 طرح پژوهشی اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد اهر

2 طرح پژوهشی اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد اهر به اتمام رسید. طرح پژوهشی خانم رباب رزمی با عنوان "پایش و پهنه بندی خشکسالی منطقه شمال غرب ایران با استفاده از تکنیک های آماری، احتمالی و GIS" و طرح پژوهشی آقای جواد رضاپورفرد با عنوان "تاثير اسيد ساليسيليك بر روي فعاليت آنزيم فنيل آلانين آمونيالياز (PAL) در ميوه گوجه فرنگي تحت دماي سرمازدگي"، دو طرحی هستند که با مبلغ 20000000 ریال و با ارائه مقالات موظفی به اتمام رسیدند.

     

خروج