متن خبر

 
ثبت اختراعات آقاي سعيد نقاشي از اعضا باشگاه پژوهشگران جوان واحد اهر

4 اختراع جديد آقاي سعيد نقاشي از اعضا باشگاه پژوهشگران جوان واحد اهر در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي به ثبت رسيد. اين اختراعات عبارتند از:

1- سيستم نمك پاشي بر سطح جاده ها و خيابان ها

2- دستگاهي براي جارو كردن خيابان ها و كوچه ها

3- طراحي و ساخت مبدل جهت بازيافت اتلاف حرارتي

4- وسيله كمك آموزشي ديجيتال براي نمايش اوربيتال

     

خروج