متن خبر

 
اجرای 3 طرح پژوهشی اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد اهر با موفقیت به پایان رسید.

3 طرح پژوهشی اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد اهر به اتمام رسید. طرح پژوهشی خانم سویل حریری اهری با عنوان "شناسايي تنوع ژنتيكي باكتريهاي نفت خوار منطقه ارسباران با روش اريك پي سي آر و آردرا"، طرح پژوهشی آقای هادی علیزاده با عنوان "بررسي اثر عصاره الكلي گياه كيسه كشيش برتعدادي باكتري هاي گرم مثبت و باكتري هاي گرم منفي" و طرح پژوهشی آقای محمد پورمحمود آقابابا با عنوان "طراحي يك ابزار جديد هوشمند بهينه سازي بر پايه شبكه هاي عصبي مصنوعي"، طرح های پژوهشی می باشند که با موفقیت و با ارائه مقالات موظفی به اتمام رسیدند.

     

خروج