متن خبر

 
اتمام اجرای طرح پژوهشی آقای نورعلی قیاسی

طرح پژوهشی آقای نورعلی قیاسی از اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد اهر با عنوان "تاثير تيمار پس از برداشت پروهگزاديون كلسيم بر فعاليت آنزيم فنيل آلانين آمونيالياز (PAL) در ميوه گوجه فرنگي در پاسخ به تنش سرمازدگي" با موفقیت به اتمام رسید.

     

خروج