متن خبر

 
انتخاب آقای مرتضی سلیمانی اقدم به عنوان دهمین عضو استعدادهای درخشان باشگاه واحد اهر

براساس فعالیت های پژوهشی صورت گرفته توسط آقای مرتضی سلیمانی اقدم و با بررسی مدارک ارائه شده در ستاد مرکزی باشگاه، ایشان به عنوان دهمین عضو استعدادهای درخشان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان انتخاب و معرفی گردیدند. نامبرده دانشجوی مقطع دکتری تخصصی مهندسی کشاورزی بوده و چاپ 2 جلد کتاب، همکاری و اجرای 4 طرح پژوهشی و چاپ بیش از 15 مقاله در مجلات معتبر علمی داخلی و خارجی از جمله فعالیت های پژوهشی ایشان می باشد.

     

خروج