متن خبر

 
تشویقی مقالات اعضای باشگاه

به اطلاع کلیه اعضای باشگاه می رساند براساس نظر ستاد مرکزی باشگاه، در خصوص مقالات اعضاي باشگاه كه مستخرج از طرح و يا پايان‌نامه نيستند، مقرر گرديد كليه مقالات اعضاء (شامل آي‌اس آي، علمي‌پژوهشي داخلي آي‌اس‌سي، علمي‌پژوهشي داخلي غير آي‌اس‌سي، علمي‌ترويجي داخلي آي‌اس‌سي و علمي‌ترويجي داخلي غير آي‌اس‌سي) در صورت تصويب شوراي باشگاه واحد، مطابق روال سابق مشمول پرداخت تسهيلات گردند.

     

خروج