متن خبر

 
جلسه انتخابات نمايندگان اعضا باشگاه پژوهشگران جوان واحد اهر برگزار شد.

جلسه انتخابات نمايندگان اعضا باشگاه پژوهشگران جوان واحد اهر پس از فراخوان عمومي ساعت 12 روز شنبه مورخه 9/8/88 با حضور اعضا در محل سالن كنفرانس دانشكده فني دانشگاه برگزار و افراد زير با اكثريت آرا انتخاب گرديدند: 1- آقاي روح الله احمدي با شماره عضويت 8814220035 دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي 2- آقاي مصطفي راجي با شماره عضويت 8814220004 دانشجوي مهندسي عمران 3- آقاي محسن مميز شماره با عضويت 8814220032 دانشجوي مهندسي شيمي

     

خروج