متن خبر

 
اتمام اجرای دو طرح پژوهشی توسط اعضای باشگاه

اجرای دو طرح پژوهشی توسط اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد اهر با موفقیت به اتمام رسید. این طرح ها توسط آقای مرتضی سلیمانی اقدم با عنوان "تاثير تيمار گاما آمينو بوتيريك اسيد بر كيفيت تغذيه اي پس از برداشت ميوه هلو" و خانم سمیه سراج محمدی با عنوان "طراحي و شبيه سازي گيت NAND با استفاده از كريستالهاي فوتونيكي دو بعدي" انجام پذیرفته است.

     

خروج