متن خبر

 
تحویل فاکتور خرید کتاب به دفتر باشگاه

اعضای محترم باشگاه که جهت دریافت هدیه نقدی خرید کتاب، از طریق سایت باشگاه درخواست داده بودند، با در دست داشتن اصل فاکتور خرید، به دفتر باشگاه مراجعه نمایند.

     

خروج