متن خبر

 
عقد قرارداد اجرای طرح پژوهشی آقای مرتضی سلیمانی اقدم

قرارداد اجرای طرح پژوهشی آقای مرتضی سلیمانی اقدم از اعضای باشگاه واحد اهر، با عنوان "تاثير تيمار اسيد ساليسيليك بر سرمازدگي پس از برداشت گل شاخه بريده آنتوريوم" منعقد گردید.

     

خروج