متن خبر

 
عقد قرارداد اجرای طرح پژوهشی آقای داود ایاسه

قرارداد اجرای طرح پژوهشی آقای داود ایاسه، از اعضای باشگاه واحد اهر، با عنوان "مخروط های موضعا محدب با بعد متناهی" منعقد گردید.

     

خروج