متن خبر

 
ارائه 2 مقاله توسط خانم میترا تقی نژاد وسکه محله، در همایش ملی زبان انگلیسی

خانم میترا تقی نژاد وسکه محله، از اعضای باشگاه واحد اهر، در همایش ملی زبان انگلیسی که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب برگزار گردید، 2 مقاله با عناوین Effects of Flipped Classroom Approach on EFL Learners’ Reading Performance: Case of Learners with Different Personality Types و Prediction the Relationship between Self-Regulation and Narrative Writing Ability among EFL Learners with Different Proficiency Levels ارائه نمودند.

     

خروج