متن خبر

 
تکمیل پرسشنامه اعضای باشگاه

به اطلاع می رساند جهت انجام امور پژوهشي و تحصيلي و استفاده از نتايج آن براي ارائه خدمات مناسب تر به پژوهشگران جوان و نخبگان، پرسشنامه‌اي تهيه و در بخش ورودي برنامه پيوند قرار داده شده است. از كليه اعضاء باشگاه درخواست می شود مراجعه با به صفحه شخصي خود در وب‌سايت باشگاه، نسبت به تكميل پرسشنامه مذكور با دقت و حوصله اقدام نمايند.

     

خروج