متن خبر

 
دریافت گواهی حضور در کارگاه "مقاله نویسی به زبان فارسی و انگلیسی"

اعضای محترم شرکت کننده در کارگاه آموزشی "مقاله نویسی به زبان فارسی و انگلیسی" جهت دریافت گواهی حضور در کارگاه، به دفتر باشگاه مراجعه نمایند.

     

خروج