متن خبر

 
كارگاه آموزشي روش جستجو در اينترنت برگزار شد.

كارگاه آموزشي روش جستجو در اينترنت روز پنجشنبه مورخه 28/8/88 با حضور اعضاي باشگاه پژوهشگران جوان واحد اهر در سايت اينترنتي دانشكده فني و مهندسي برگزار شد. جلسه دوم و سوم اين كارگاه قرار است روزهاي پنجشنبه مورخه 5/9/88 و 12/9/88 راس ساعت 12 در همين محل برگزار شود.

     

خروج