متن خبر

 
يك دانشجوی اهری مدال برنز مسابقات بين المللی اختراعات نورنبرگ آلمان را كسب كرد.

امین پیری دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر و از اعضای فعال باشگاه پژوهشگران جوان اين واحد مدال برنز اين مسابقات را در نمايشگاه ايده ها ، اختراعات و نوآوريهای نورنبرگ آلمان از آن خود كرد. اين دانشجوی جوان مخترع و مبتكر اهری كه با اختراع سيستم تثبيت كننده فاصله كاربر با مانيتور رايانه و تلويزيون در اين نمايشگاه شركت كرده بود در رشته تجهيزات الكترونيك ، فن آوری كامپيوتر و سيستمهای كنترل ماهواره با كسب رتبه برتر به مدال برنز اين مسابقات دست يافت.

     

خروج