متن خبر

 
ارائه مقاله توسط سركارخانم سميه حسن پور كاشاني

در هفتمين كنفرانس دوسالانه اقتصاد كشاورزي ايران كه 14و 15 بهمن ماه 1388در دانشگاه تهران (پرديس كرج) برگزار گرديد، سركارخانم سميه حسن پور كاشاني از اعضاي باشگاه پژوهشگران جوان واحد اهر مقاله اي را تحت عنوان "بررسي وضعيت محدوديت هاي مالي و سرمايه گذاري در تعاوني هاي توليد كشاورزي استان فارس" ارائه كردند.

     

خروج