متن خبر

 
ارائه مقاله توسط دو تن از اعضاي باشگاه پژوهشگران جوان واحد اهر در همايش ملي كاربرد نانو تكنولوژي در علوم محض و كاربردي

آقايان مهندس بايرام كاظم پور و مهندس حسن آبسالان دو تن از اعضاي هيات علمي گروه فيزيك و باشگاه پژوهشگران جوان دانشكاه آزاد اسلامي واحد اهر مقالات خود را با عناوين " مطالعه مدهاي نقص در بلورهاي فوتوني يك بعدي شامل مواد راستگرد" و " مطالعه خواص اپتيكي فيلم هاي نازك اكسيد روي، تهيه شده با روش سل- ژل" در همايش ملي كاربرد نانو تكنولوژي در علوم محض و كاربردي كه 6و7 اسفندماه 1388توسط باشگاه پژوهشگران جوان دانشكاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه برگزار شد، ارائه نمودند.

     

خروج