متن خبر

 
اعضائ برتر باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر در سال 88 انتخاب و معرفی شدند.

با اعلام ستاد مرکزی باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی، آقایان امین پیری و امین صفری براساس فعالیتهای علمی و پژوهشی خود بعنوان اعضائ برتر باشگاه پژوهشگران جوان واحد اهر در سال 88 انتخاب شدند. همچنین بر این اساس آقای امین پیری در منطقه 13دانشگاه آزاد اسلامی نیز به عنوان سومین عضو برتر باشگاه شناخته شدند.

     

خروج