متن خبر

 
اجراي طرح پژوهشي ملي

ستاد مركزي باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي در نظر دارد اقدام به اجراي طرح پژوهشي ملي با عنوان "ساخت و استاندارد سازي آزمون سنجش خلاقيت" به مجري گري آقاي دكتر علي دلاور(رياست محترم باشگاه) و با همكاري دفاتر باشگاه در واحدهاي دانشگاهي نمايد. افراد داراي سوابق علمي مرتبط مي توانند جهت همكاري در اين طرح و بيان پيشنهادات خود به دفتر باشگاه مراجعه نمايند.

     

خروج