متن خبر

 
ارائه مقاله توسط آقاي مصطفي قربان موحد از اعضاي باشگاه در همايش ملي الگوهاي توسعه پايدار در مديريت آب

در همايش ملي الگوهاي توسعه پايدار در مديريت آب كه در تاريخ 1/11/88 توسط شركت مهندسين مشاور مهاب ثامن با همكاري دانشگاه هاي آزاد و فردوسي مشهد برگزار گرديد، آقاي مصطفي قربان موحد عضو باشگاه پ‍ژوهشگران جوان واحد اهر مقاله اي را با عنوان "مديريت مصرف آب و طرح پيشنهادي در زمينه اصلاح الگوي مصرف آن" ارائه نمودند كه عنوان مقاله برتر در بخش پوستر را به خود اختصاص دادند.

     

خروج