متن خبر

 
هشتمين دوره مسابقات دانشجويي روز بتن

انجمن بتن ايران با همكاري دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن هشتمين دوره مسابقات دانشجويي روز بتن (بزرگداشت استاد احمد حامي) را برگزار مي كند. محورهاي مسابقات عبارتند از:1- مسابقه بتن سبك پرمقاومت، 2- مسابقه سازه محافظ تخم مرغ، 3-مسابقه بتن پرمقاومت(ويژه اعضاي حقوقي انجمن بتن ايران)، 4- مسابقه كتبي تكنولوژي بتن و اجراي سازه هاي بتني در سطح كارشناسي، 5- مسابقه سخنراني علمي دانشجوئي با موضوع زيباشناسي در بتن و سازه هاي بتني، 6- مسابقه درصد وزني جذب آب كوتاه مدت و مقاومت ويژه الكتريكي بتن به صورت همزمان، 7- مسابقه پوستر و پايان نامه برتر دانشجوئي در سطح كارشناسي ارشد(در زمينه تحقيقات عملي بتن و سازه هاي بتني). براي دريافت آئين نامه مسابقات و كسب اطلاعات بيشتر به پايگاه هاي اينترنتي www.ici.ir و www.concrete-day.ir مراجعه نمائيد. زمان برگزاري: 1/7/89 ، محل برگزاري: مجتمع دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن

     

خروج